Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

طراحی معاصر عربی در نمایشگاه بنیاد رودخانه اُردن

طراحی ساده و قدیمی اشیاء سنتی را با سبک های جدید ادغام می کند

بنیاد رودخانه اُردن سالن نمایشگاهی در خیابان رنگین کمان دارد که در آن صنایع دستی و سنتی روزمره پرجلا را با روشی تازه و مدرن به نمایش می گذارد. مثل این است که کسی برود و همه چیزهای موجود در آشپزخانه روستای مادربزرگ شما را با وسایل جدید و برجسته تر جایگزین کند. تمام کارهای چوبی، پارچه ای و سفالی در اینجا توسط افراد محلی و بومی تولید می شود و تا آنجا که من می دانم درآمد حاصل از فروش به حمایت از آنها برمی گردد.

من از بنیاد ملکه رانیا برای یک ابتکار جداً برجسته دیگر تقدیر می کنم. به کار خوبتان ادامه دهید!

بروزرسانی: نمایشگاه بنیاد رودخانه اُردن اکنون طراحی رود اُردن نامیده می شود به خیابان مولود موخالس در نزدیکی حلقه پنجم منتقل شده است.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن