Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

طراحی معاصر عربی در نمایشگاه بنیاد رودخانه اُردن

طراحی ساده و قدیمی اشیاء سنتی را با سبک های جدید ادغام می کند

بنیاد رودخانه اُردن سالن نمایشگاهی در خیابان رنگین کمان دارد که در آن صنایع دستی و سنتی روزمره پرجلا را با روشی تازه و مدرن به نمایش می گذارد. مثل این است که کسی برود و همه چیزهای موجود در آشپزخانه روستای مادربزرگ شما را با وسایل جدید و برجسته تر جایگزین کند. تمام کارهای چوبی، پارچه ای و سفالی در اینجا توسط افراد محلی و بومی تولید می شود و تا آنجا که من می دانم درآمد حاصل از فروش به حمایت از آنها برمی گردد.

بیشتر بخوانید ←