Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

برداشت زیتون در آجولین

زیتون چیده شده تازه

تورهای مسافرتی شرکت Wild Jordan یک سفر یک روزه مبتکرانه دارد که با پرداخت مبلغی شما را برای چیدن زیتون به مزرعه ای در آجلون میبرد که در آنجا خانواده ای که صاحب مزرعه است به بیرون می آید تا شما را تماشا کند و راهنمایی کند! همانطور که گفتم بسیار مبتکرانه. خالی از شوخی، تفریح بسیار جالبی بود و نکته این است که شما را در مورد برداشت زیتون و اهمیت آن برای مردم منطقه آگاه میسازد.

بیشتر بخوانید ←