Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

پاکیزگی از ایمان میاید

نقاشی های دیواری در مرکز شهر امان برای مومنین جذاب مینماید

این عقیده مرسوم وجود دارد که تمیز بودن بخش مهمی از ایمان اسلامی است، اگر چه شما آن را با قدم زدن در اردن متوجه نمیشوید. من هرگز ندیده ام که مردم لیوان قهوه، ساندویچ های نصفه، دستمال و غیره را در خیابان پرتاب کنند، بی توجه و اغلب اوقات با چنین ظرافتی مانند اینجا در اُردن.

بیشتر بخوانید ←