Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویران های نمادین رومی در اَمان

ویرانه های معبد رومی هرکول

موقعیت جغرافیایی اُردن در «خاور نزدیک» آن را در طول تاریخ در معرض ده ها تمدن قرار داده است. تنها در سه هزار سال گذشته این منطقه به طور ناگهانی تحت امپراتوری های پارسی، یونانی، ناتاتائی، رومی، بیزانس، عربی و عثمانی قرار گرفته است که میراث آن امروزه نیز اغلب قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید ←