Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

طاق امپراتور هادریان در جرش

طاق هادریان ورود شما را به جرش خوش آمد میگوید

ظاهراً دو طاق وجود دارد كه به احترام امپراتور روم هادریان — یكی در آتن و دیگری در جراش — ساخته شده است. اولی بدون شک بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است، اما دومی از نظر عینی زیبایی بیشتری دارد! شاید این بخاطر رنگ سنگ های آن در نور بعد از ظهر، ویژگی های معماری غیر متعارف و یا فقط اندازه بی نظیر آن باشد.

در هر صورت، دشوار است که هنگام ورود به جرش، این قوس بزرگ سنگی را در ابتدای مکان باستان شناسی یونانی – رومی از دست بدهید. توصیه می کنم در صبح یا اواخر بعد از ظهر از این مکان بازدید کنید زیرا آفتاب ظهر می تواند شدید باشد.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن