Picturing Jordan

به اشتراک گذاشتن اُردن با جهان — تصویر به تصویر

ویرانهای یونانی–رومی در جرش

ردیف ستون ها در انجمن بیضی جرش

موقعیت اردن در جغرافیای «خاور نزدیک» کشور را در طول تاریخ در معرض ده ها تمدن قرار داده است. تنها در طول سه هزار سال گذشته این منطقه به عنوان نمونه مورد تاخت و تاز پارس ها، یونان ها، ناتاتائیان، رومی ها، بیزانس ها، عرب ها و عثمانی ها قرار گرفته، که نشانها و میراث باقیمانده آن امروزه قابل مشاهده است.

ویرانه های جرش یکی از این میراث ها است. جرش با طاق ها، ستونها، هایپودروم، حمام ها، آمفیتئاترها، معابد و موارد دیگر تکمیل شده است. جرش بهترین بازمانده حفظ شده تمدن یونانی و رومی اردن است.

ترجمه: م معروف

ترجمه


به اشتراک گذاشتن